Outsourcing

Biorąc pod uwagę jak ważna, a zarazem skomplikowana jest kwestia ochrony danych osobowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji przygotowaliśmy dla Państwa ofertę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługę monitoringu incydentów bezpieczeństwa. Proponowane przez Nas usługi zaprojektowane zostały w oparciu o wymagania prawne, normy i dobre praktyki funkcjonujące w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

W myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają Inspektora Ochrony Danych, zawsze gdy:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Zgodnie z art. 38 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

  • Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by Inspektor Ochrony Danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają Inspektora Ochrony Danych w wypełnianiu przez niego zadań, o których mowa w art. 39, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
  • Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by Inspektor Ochrony Danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. Nie jest on odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań.
  • Inspektor Ochrony Danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Dlatego jednym z rozwiązań spełniających tak restrykcyjne wymogi w zakresie kwalifikacji, jak i statusu IOD jest outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych, Oferujemy Państwu usługę która nie tylko wypełni powyższe wymagania ale również da gwarancję, że funkcja IOD będzie pełniona przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych oraz posiadającą wszelkie ku temu kwalifikacje, jak i doświadczenie w realizowaniu powierzonej funkcji.

Outsourcing monitoringu bezpieczeństwa IT

Systemy bezpieczeństwa IT w obecnych czasach to zazwyczaj rozbudowane i skomplikowane rozwiązania. Często po wdrożeniu danego rozwiązania organizacja nie wie jak prawidłowo i skutecznie z niego korzystać. Dlatego wychodząc na przeciw temu problemowi, firma InBase oprócz usługi wdrożenia – uruchomiła dodatkową usługę związaną z zarządzaniem i monitoringiem wdrażanych przez Państwa rozwiązań.

Dzięki temu zakupione przez Państwa rozwiązania przyniosą w pełni oczekiwany skutek oraz zwiększą poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Napisz do nas