ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 

 1. Użytkownik może w trakcie rejestracji konta wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na okresowym wysyłaniu wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego informującego o zmianach w prawie ochrony danych osobowych oraz produktach wspierających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. InBase nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. InBase wykorzystuje system FreshMail.pl do realizacji niniejszej usługi.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 6. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. InBase zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika;
  • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny;
  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu inbase.pl oraz www.szkolenia.inbase.pl jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-956 przy ul. Stanisława Lentza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467111, NIP: 527-269-56-68.
 2. Może się Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu: 22 350 01 40 lub adres e-mail: biuro@inbase.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach (w zależności od wybranej usługi):
  • rejestracji i utrzymania konta użytkownika portalu inbase.pl,
  • przeprowadzenia szkolenia, wystawienia certyfikatu,
  • przekazania newslettera drogą elektroniczną,
  • wystawienia faktury VAT,
  • archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o Państwa zgodę,
 6. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 7. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą (w zależności od wybranej usługi) w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT na Państwa prośbę, zakresie niezbędnym do przekazania newslettera drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres realizacji celu, tzn. do czasu wycofania zgody, bądź przez okres realizacji umowy lub okres niezbędny do rozliczenia umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W przypadku korzystania z newslettera może Pani/Pan w każdej chwili zgłosić pod adres: biuro@inbase.pl prośbę o rezygnację z newslettera lub skorzystać z linku rezygnacyjnego otrzymywanego wraz z newsletterem.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 2).
 15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w  tym profilowaniu.