Regulamin sklepu internetowego skibi.tech

Artykuł 1.

DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Biuro – Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo ([email protected]) lub telefonicznie  (+48 22 350 01 40) może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, zamówienia, regulaminu itp.;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracyjny – należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy służący do złożenia zamówienia przez Klienta;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin,

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego konta przez Klienta;

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy pod adresem www.inbase.pl;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na sprzedaży Klientom produktów będących w aktualnej ofercie handlowej;

Usługodawca – Inbase Sp. z o.o. ul. Stanisława Lentza 10, 02-956 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000467111, kapitał zakładowy: 9.000,00 zł

 

Artykuł 2.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Usługodawca zapewnia, że dane osobowych Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług www.inbase.pl przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów przekazywania Informacji Handlowych Usługodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach www.inbase.pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.
 3. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli klient ujawni osobom trzecim login i hasło.
 4. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracownikom administratora w celu niezbędnym do utrzymania konta w portalu.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem www.inbase.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie www.inbase.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia.
 8. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane osobowe klienta będą przez nas przechowywane przez okres użytkowania konta oraz w ciągu następnych 10 lat po zakończeniu użytkowania w celu rozpatrzenia ewentualnie zgłaszanych roszczeń.
 10. Dane osobowe klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, co skutkuje anulacją otwartych zleceń.

 

Artykuł 3.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu www.inbase.pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta z www.inbase.pl spowodowanego siłą wyższą.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.inbase.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 6. Zawartość platformy stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 7. W trakcie procesu składania zamówienia (z rejestracją jednorazowo/ bez rejestracji każdorazowo) wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 677).
 8. Przed złożeniem zamówienia klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem woli złożenia zamówienia przez Klienta.
 9. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie akceptacji zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
  2. łączna wartość brutto,
  3. sposób i termin zapłaty,
  4. sposób i termin realizacji zamówienia,
 11. Prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 12. Informacja konsumencka.
 13. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

 

Artykuł 4.

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta możliwa jest do chwili przekazania paczki firmie transportowej.
 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem na adres mailowy [email protected] lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy w godzinach pracy Biura.
 3. Po przekazaniu paczki firmie transportowej nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

 

Artykuł 5.

POLITYKA CENOWA I RABATOWA

 1. Ceny podane na platformie w domenie www.inbase.pl podawane są w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem VAT.
 2. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie www.inbase.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 4. Podana cena dla każdego z towarów w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca i ostateczna.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 6. Inbase Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen towarów,
  2. wysokości kosztów dostawy,
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty,
  4. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,
  5. modyfikacji akcji promocyjnych,
  6. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności www.inbase.pl.
 7. Postanowienia punkt 6.1, 6.2 powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych zamówień. W przypadku skutecznie złożonych zamówień cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

Artykuł 6.

ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w www.inbase.pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 2. Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
 3. Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient: przelew, przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać TYLKO numer zamówienia, w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.
 4. Zapłata za pobraniem– gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.
 5. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu tpay.com.
 6. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu tpay.com.
 7. Szczegółowa informacja dotycząca Płatności znajduje się na stronie internetowej https://secure.tpay.com/regulamin.pdf.
 8. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „Zapłata za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 9. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 10. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 11. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

Artykuł 7.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca realizuje zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w formularzu zamówienia.
 2. Usługodawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 3. Usługodawca zrealizuje złożone zamówienie wg przewidywanego czasu wysyłki, który podany jest przy każdym towarze, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze,.
 4. Przez przewidywany czas wysyłki, który podany jest przy każdym towarze, rozumie się czas, w którym zamówiony towar zostanie przekazany firmie transportowej.
 5. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się towary z różnym czasem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki w zamówieniu.
 6. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy realizacji wysyłki określone w pkt. 5 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji wysyłki oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji wysyłki. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji wysyłki i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji wysyłki.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę pod warunkiem dostępności danego towaru w chwili realizacji zamówienia.
 8. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. W sytuacji gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 10. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Usługodawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 11. Usługodawca, do każdego realizowanego zamówienia, gdy zostaje przekazane do wysyłki, wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej jako e-faktura.
 12. W jednym zamówieniu na minimum 2 różne pozycje, Klient ma możliwość zdefiniowana dwóch różnych faktur VAT (dwóch różnych nabywców). Faktura VAT jest wystawiana zgodnie z informacją zawartą w formularzu zamówienia.
 13. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę VAT w wersji papierowej. Prośbę o taką wersję należy zgłosić w polu: Uwagi do zamówienia lub kontaktując się z biurem InBase Sp. z o.o. najpóźniej do momentu przekazania paczki do wysyłki.
 14. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 15. Usługodawca  zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. InBase Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

 

Artykuł 8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania InBase Sp. z o.o., korzystania z www.inbase.pl, jak również dostarczonych towarów.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres [email protected].
 3. Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres:

InBase Sp. z o.o.

ul. Stanisława Lentza 10

02-956 Warszawa

Z dopiskiem „REKLAMACJA”

4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  2. datę złożenia lub/i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności publikację, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu handlowego. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego uprawniony jest do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 10 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny/zastępczy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.

7. Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu handlowego. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego uprawniony jest do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 10 niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 9.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje  prezent – Klient jest zobowiązany również  do jego zwrotu.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:
  1. w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
  2. wraz ze zwracanym towarem w formie papierowej na adres:

InBase Sp. z o.o.

ul. Stanisława Lentza 10

02-956 Warszawa

5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt– niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany w pkt. 4.2 powyżej.

6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w www.inbase.pl koszt dostarczenia Towaru).

7. W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy, Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu tpay.com, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu tpay.com,a w przypadku Zapłaty za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym – Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

11. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

Artykuł 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.inbase.pl, z tym że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie www.inbase.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie www.inbase.pl, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.