Zaznacz stronę

Regulamin szkoleń organizowanych przez firmę InBase

I. Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Lentza 10, 02-956 Warszawa.

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza dla wybranego szkolenia i przesłanie go przez stronę inbase.pl/szkolenia/nazwa wybranego szkolenia.
 2. Formularz należy dostarczyć najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu uczestnictwo jest możliwe po uprzednim telefonicznym ustaleniu z organizatorem i przesłaniem wypełnionego formularza.
 3. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników na dane szkolenie, organizator zastrzega prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje mailowo uczestników. Organizator może także zaproponować nowy termin szkolenia.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. choroba trenera) organizator może odwołać szkolenie i zaproponować nowy termin szkolenia.

 

III. Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być wysłana organizatorowi najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia złożona maksymalnie 5 dni kalendarzowych przed terminem, uprawnia do zwrotu pełnych kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, uczestnik jest zobowiązany pokryć pełne koszty szkolenia.

Formularz odstąpienia od umowy, dostępny jest w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

 

IV. Rabaty

 1. Rabat w wysokości 5% przysługuje w sytuacji zgłoszenia się na 3 tygodnie przed terminem szkolenia.
 2. Rabat w wysokości 10% przysługuje podmiotowi, który na jedno szkolenie zgłosi co najmniej 2 osoby.
 3. Rabaty wskazane w ust. 1 i 2 powyżej nie mogą się łączyć.

 

V. Płatność

 1. Płatność za szkolenie odbywa się przelewem, na dane podane przez organizatora w potwierdzeniu udziału w szkoleniu. Płatność powinna wpłynąć najpóźniej w dniu szkolenia (decyduje data wpływu na konto lub data wysłania potwierdzenie dokonania przelewy bankowego).
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana do uczestnika po zakończeniu szkolenia.
 3. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym na konto : 86116022020000000372168565 (Bank Millennium)
 4. Płatności można także dokonać online w e-sklepie organizatora pod adresem skibi.tech
 5. W sytuacji braku wpłaty za szkolenie uczestnik nie zostanie dopuszczony do szkolenia.

 

VI. Dokument potwierdzający uczestnictwo

Organizator wystawia dwa rodzaje certyfikatów, pierwszy to certyfikat uczestnictwa wydawany bezterminowo, który stanowi potwierdzenie uczestnictwa. Drugi certyfikat z informacją o pozytywnym wyniku egzaminu po szkoleniu, także bezterminowy.

 

Warunki dodatkowe – dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. Osób fizycznych zawierających umowę o szkolenie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 1. Uczestnik-konsument, może odstąpić od umowy o szkolenie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych od wysłania formularza uczestnictwa, nie później jednak niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia. Uczestnik-konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy o szkolenie po jej wykonaniu przez Organizatora.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, uczestnik-konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład takiego, jak w załączniku nr 1, wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby uczestnik-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji szkolenia.
 2. Reklamacje prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza do kontaktu lub bezpośrednio do osób zajmujących się szkoleniami: [email protected]
 3. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30dni roboczych od daty jej otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje uczestnika szkolenia w takiej samej formie w jakiej konsument złożył reklamację.

 

Data regulaminu 25.07.2022

 

Kontakt

InBase Sp. z o.o.

Ul. Stanisława Lentza 10

02-956 Warszawa

Email: [email protected]

Tel: +48 22 350 01 40

Dokumenty do pobrania